Mosty zamiast murów czyli jak skutecznie się komunikować?

„Jeśli istnieje tajemnica sukcesu, to jest nią zrozumienie punktu widzenia innych i patrzenie na wszystko własnymi oczami” – Henry Ford

Według Nancy Duarte, światowej specjalisty od efektywnej komunikacji, aż 86,1% ankietowanych menedżerów wierzy, ze ich sukces bezpośrednio zależy od umiejętności komunikowania się. Ze wszystkich kompetencji i umiejętności, jakie kiedykolwiek zdobyliście, komunikacja jest jedną z najbardziej użytecznych.

Umiejętność efektywnej komunikacji to nasz atut – w pracy, w kontaktach społecznych czy też w życiu prywatnym, w kontaktach z najbliższymi. Na szczęście zdolność komunikacji to tylko częściowo „wrodzone zdolności” i zdecydowania można – i trzeba- ją z powodzeniem doskonalić. Zapraszam na warsztat!

Cel szkolenia

Nabycie i rozwinięcie narzędzi oraz umiejętności skutecznego komunikowania się. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą rozumieli istotę komunikacji wewnętrznej, jej możliwości i ograniczenia, będą znali i umieli zastosować podstawowe zasady komunikacji wewnętrznej, będą znali podstawowe narzędzia komunikacji wewnętrznej. Planowanym efektem szkolenia będzie także wypracowanie przez uczestników zarysu modelu komunikacji wewnętrznej dla swojej organizacji.

Zakres tematyczny

Runda wstępna

• wzajemne poznanie, zarysowanie celu i metodyki treningu,
• wprowadzenie do problematyki komunikacji i motywacji.
• Ćwiczenie – Reklama

Zasad komunikacji, roli nadawcy i odbiorcy

• Zwrócenie uwagi na trzy kanały komunikacji. Komunikacja przełożonego z pracownikiem
• Ćwiczenie „ZWIERCIADŁO”

Rodzaje i typy komunikacji

• Werbalna i niewerbalna/jednostronna i dwustronna/ jawna i ukryta
• Proksemika, mowa ciała- tonacja głosu, mimika i gesty
• Ekspresja emocji: energia ciała i precyzja słowa – komunikacja nie tylko werbalna
• Bariery i błędy w komunikowaniu się
• Podstawy efektywnej komunikacji
• Komunikowanie a informowanie – różnice i podobieństwa
• Ćwiczenie: Co mnie to obchodzi?

Komunikacja w kontaktach w zespole i z klientami

• Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej
• Filtry i Bariery komunikacyjne – wg. Gordona
• Systemy reprezentacji (wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny)
• 4 style komunikacji
• Postawy komunikacyjne: komunikat UFO
• Kwadrat komunikacyjny Shulza von Thuna
• Ćwiczenia praktyczne: Analiza wzorców komunikacyjnych, funkcjonujących w firmie i pomiędzy firmami biorącymi udział w szkoleniu, na poziomie jednostek, zespołu i całej organizacji. Czy działają optymalnie, czy też coś jeszcze można w nich poprawić?

Metody i sposoby na efektywną komunikację – zasady i techniki aktywnego słuchania

• Aktywne słuchanie/ 4 elementy aktywnego słuchania/
• Jak poznać aktywnego słuchacza?
• Parafraza komunikacja ze zrozumieniem, parafraza z błędem
• Dopytywanie/wyjaśnianie, doprecyzowywanie/podsumowanie
• Klaryfikacja
• Odzwierciedlenie
• Sztuka zadawania pytań: otwarte, zamknięte, nieważne?
• Ćwiczenie: umiejętność słuchania
• Ćwiczenie: uważne pytania

Asertywność i Aikido – co łączy te dwa pojęcia? Asertywność jako jeden z aspektów komunikacji

• Asertywność w kontaktach z przełożonym, współpracownikami i podwładnymi
• Krytyka konstruktywna i dekonstruktywna
• Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
• Podstawowe techniki asertywnej komunikacji: metoda zdartej płyty, zamglenie, rozmydlenie, komunikat „ JA”/a komunikat” Ty’/, konkretność
• 5 praw FENSTERHEIMA
• Test – mapa asertywności (wykonujemy indywidualnie)

Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

• Typy sytuacji kryzysowych
• Typy komunikatów wyprzedzających
• Komunikacja wyprzedzająca
• Ćwiczenie: nieoceniająca uwaga

Metody zwiększania efektywności komunikacji

• Metaprogramy
• Metajęzyk
• Ćwiczenie „METAPLAN” – pracujemy w grupach. Określamy problemy występujące w naszej komunikacji z innymi oraz środki zaradcze. Analiza, wnioski. Pomaga uczestnikom zdefiniować najważniejsze obszary, które będą przedmiotem dalszej pracy.

NVC czyli komunikacja bez przemocy wg Rosenberga

• Wychodzenie z cienia, czyli jasne wyrażanie swoich myśli
• Jak wyrażać siebie, czyli: „Dla mnie ważne jest…, chcę, potrzebuję, myślę, lubię, uważam…”
• Ćwiczenie – komunikacja w praktyce