Coaching grupowy
Coaching zespołu


Coaching grupowy

Coaching grupowy polega na pracy coacha z grupą kilku–kilkunastu osób nad tym samym tematem, ale cele są różne w zależności od osoby. Ten rodzaj coachingu jest stosowany w pracy z grupą ludzi o podobnych potrzebach, np. budowanie przywództwa, komunikacja, kreatywność, zmiana stanowiska (np. awans) i innowacyjność, rozwiązywanie problemów.

Coaching grupowy może być praktykowany w ramach jednej firmy, organizacji lub jako zajęcia o charakterze otwartym, podczas których tematem wspólnym może być np. zmiana kierunku kariery, pracy, rozwinięcie własnego biznesu, równowaga między życiem osobistym i zawodowym. Przykładem jest coaching grupowy dla menedżerów rozwijających umiejętności przywódcze.

Coaching zespołu

Coaching zespołu dotyczy coachingu wewnątrz organizacji. Team lub leadership coaching (z ang.) polega na pracy coacha z liderem i jego zespołem nad konkretnym celem zespołowym, np.: poprawą wyników sprzedaży zespołu, komunikacją w zespole, podniesieniem konkretnych umiejętności członków zespołu.

Efektem coachingu zespołu jest najczęściej zdefiniowanie celów całego zespołu, który będzie zgodny z celami jego poszczególnych członków. Zespół odkrywa swoje unikalne wartości, cechy i zdolności. Zostaje skonstruowany plan aktywności angażujący wszystkich jego członków, a w efekcie zostaje wyzwolony w zespole efekt synergii, współpracy i większej odpowiedzialności za sukces całego zespołu.

Kiedy team coaching?

N

W zespole można zaobserwować konflikty interpersonalne lub konflikty interesów.

N

Zespół potrzebuje coraz więcej czasu na wykonywanie podobnych zadań.

N

Wyraźnie zmniejszyła się motywacja do pracy w zespole.

N

Tworzy się całkowicie nowy zespół.

N

Nastąpiła wymiana wielu członków zespołu.

N

Brak lub nieprzestrzeganie norm grupowych.

N

Występują problemy z przywództwem (np. silny lider nieformalny).

N

Dotychczasowe szkolenia nie dały zamierzonego rezultatu.

Narzędzia stosowane do team coachingu:

N

Model Teamcoaching International

N

Model Patricka Lencioniego

N

TCI Team Diagnostic™ Assesment

N

Extended DISC ®

N

Feedback 360 stopni

Przykładowy program coachingu grupowego:

Czym jest coaching?

1. Coaching jako metoda rozwijania ludzi.
2. Dlaczego coaching działa?
3. Odróżnienie coachingu od:
• mentoringu,
• feedbacku,
• obserwacji handlowca przez szefa podczas rzeczywistej rozmowy z klientem,
• doradztwa,
• szkolenia na miejscu pracy („on the job training”).
5. Filary i założenia coachingu.
6. Elementy procesu coachingu.
7. Coaching, jako proces, etapy w procesie coachingu:
• analiza sytuacji – definiowanie celów coachingu,
• planowanie – plan rozwoju osobistego i przeprowadzania zmian,
• rozwój – wdrażanie zmian „Coaching through the gap”,
ewaluacja.

Ćwiczenie praktyczne „PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA”, czyli jak rozpoznam dobrego coacha? Ćwiczenie ma na celu zwrócenie uwagi na podstawowe umiejętności, które powinien posiadać coach.

Definicje i rola coacha

1. Definicje coacha uznane przez ICF.
2. Wybrane kompetencje coacha:
• aktywne słuchanie,
• odzwierciedlanie,
• zadawanie pytań,
• zawieranie kontraktu z coachee,
• budowanie relacji,
• wspieranie,
• komunikowanie się.
3. Bariery komunikacyjne – ćwiczenie. Celem jest uzmysłowienie najczęściej występujących blokad w komunikacji interpersonalnej.
4. Zasady pracy:
• zaufanie do klienta,
• partnerstwo,
• tworzenie,
• obecność.
4. Postawa i etyka coacha.
5. Indywidualne i grupowe zasoby klienta: metoda FIES.

Ćwiczenie praktyczne: symulacja sesji coachingowej.

Trening umiejętności i prowadzenie sesji coachingowych

Narzędzia stosowane w coachingu:
• koło życia,
• ostrzenie piły,
• pocztówka z przeszłości,
• skalowanie,
• plan wsteczny i inne…

Coaching a styl coachingowy managera – podobieństwa i różnice

Wykorzystanie wybranych elementów coachingu w komunikacji na płaszczyźnie manager – pracownik:
• delegowaniu zadań,
• udzielaniu informacji zwrotnej,
• okresowych rozmowach oceniająco-rozwojowych,
• motywowaniu.

Rozliczenie efektów coachingu

Metody mierzenia efektywności coachingu – skala Kirkpatricka:
• poziom reakcji,
• poziom wiedzy,
• poziom zmiany zachowań,
• poziom wpływu.

Ćwiczenie praktyczne: symulacja sesji coachingowej.