Zarządzanie pracownikami w administracji

Program szkolenia – dzień pierwszy

6 stylów zarządzania i ich efektywność według Daniela Golemana

• Styl demokratyczny (democrative)
• Styl afiliacyjny (affiliative)
• Styl autorytarny (wizjonerski – visionery)
• Styl trenerski (coaching)
• Styl nakazowy (commanding)
• Styl procesowy (normatywny – Pacesetting)
• Postawa przywódcy – 8 zasad lidera inspirującego wg Coveya. Ćwiczenie: koło przywództwa.
• Atrybuty przywództwa – Co czyni Cię przywódcą? Ćwiczenie „Lustro”.
• Test na źródła władzy Raven’a

Specyfika zarządzania w administracji

• Funkcje, które pełni administracja
· wykonawcza
· reglamentacyjna
· policyjna
· zarządcza
· świadcząca
• Specyfika administracji:
· zadania, z których nie można zrezygnować. Administracja publiczna spełnia swoją ustawową misję i w praktyce domeny działania jednostek administracji publicznej są determinowane poza tymi jednostkami.
· polityka, lokalna i krajowa
· media, kontrolujące wydatkowanie publicznych
· konieczność działać stosując równocześnie mechanizmy rynkowe i prawo finansów publicznych
· zamiast konkurencji – negatywna weryfikacja władz wybieralnych oraz utrata stanowiska osób zatrudnianych
• Podobieństwa z biznesem:
· klienci są celem naszych działań
· odpowiedzialność przed prawem jest wszędzie jednakowa, choć w sferze publicznej ilość ograniczeń jest nieporównywalnie większa
· zmienność otoczenia – niezależnie od typu organizacji, zawsze należy liczyć się z wpływem czynników, których wystąpienia nie można przewidzieć np.: zmiany prawa, katastrofy naturalne, pogorszenie sytuacji materialnej mieszkańców
· ograniczone zasoby – zarówno w sferze materialnej, jak i potencjału ludzkiego
· uwarunkowania wewnętrzne organizacji

Komunikacja w zarządzaniu personelem

• Przekaz jedno- i dwustronny
• Fakty a interpretacje
• Rola pytań
• Aktywne słuchanie
• Przewodzenie a integrowanie zespołu
• Różnica między zespołem a grupą – jak zmienić grupę w zespół? Model efektywnego zespołu wg. Drexlera/Sibbeta.
• Gra menedżerska „Wędki” ®

Czyli jak 20 osób ma złowić 20 ryb wspólną wędką? Gra menedżerska ukazująca różnicę pomiędzy zespołem kierowanym przez lidera a nieformalną grupą. Zmusza uczestników do współpracy i proponowania twórczych rozwiązań nietypowego problemu. Gra pokazuje grupie, jakie są jej silne i słabe strony oraz obszary rozwoju w zakresie przywództwa. Gra jest nowszą wersją ćwiczenia „The Net”, które pierwotnie wykorzystywane było w Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA do rekrutacji liderów na dwa rodzaje najważniejszych funkcji: liderów zespołów obsługi promów kosmicznych i kierowników misji oraz menedżerów projektów badawczych i rozwojowych.

Program szkolenia – dzień drugi

Narzędzia komunikacyjne kierownika

• Delegowanie zadań
• Zlecanie zadań
• Formułowanie celów
• Pytania w pracy z podwładnym
• Sprawdzanie zrozumienia poprzez parafrazę

Narzędzia zarządzania czasem pracy

• Wybór priorytetów metodą Eisenhowera
• Zasada Pareto
• Strategia projektowa – rezultaty, działania, zasoby
• Techniki planowania
• „Złodzieje” czasu
• Indywidualna matryca zarządzania sobą w czasie

Zarządzanie organizacją miejsca pracy

• Wpływ warunków lokalowych na jakość pracy
• Oznakowanie stanowisk pracy
• Sprzęt, programy komputerowe, info-kioski
• Organizacja poszczególnych stanowisk pracy
• Znaczenie strefy poufności

Skuteczność pracy w warunkach stresu

• Trudne sytuacje w zarządzaniu podwładnymi
• Asertywność szefa w sytuacjach trudnych
• Reagowanie na konflikt pracowniczy
• Zaawansowane techniki relaksacyjne, czyli dlaczego zebry nie mają wrzodów?
· stres – eustress i dystress
· czynniki stresogenne w organizacji
· źródła stresu w środowisku pracy
· pomiar natężenia stresu
· organizacyjne i indywidualne metody opanowywania stresu zawodowego (ćwiczenia)
· kontrolowanie emocji – inteligencja emocjonalna w praktyce.

Zarządzanie obsługą klientów

• Zarządzanie pracownikami odpowiedzialnymi za obsługę klientów
• Motywowanie pracownika
• Rozwijanie pracownika
• Na czym polega praca na Sali operacyjnej
• Kim jest profesjonalny pracownik?
• Jak radzić sobie z trudnym klientem?
• Jak przełamać bariery i stereotypy?