Sztuka motywacji

Brian Tracy powiedział, że „przy pomocy kar i nagród można prawie każdego zmusić do prawie wszystkiego, za wyjątkiem tego, co najważniejsze – by polubił robić to, co robi”. Z kolei Mark Twain ujął istotę sztuki motywacji: „Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tłamszą Twoje marzenia. Mali ludzie zawsze to robią. Jednak naprawdę wielcy sprawiają, że Ty także możesz stać się wielki”.

Niezależnie od tego, jakich zadań się podejmujemy i jakie cele sobie stawiamy, istnieje coś, czego w naszym życiu nie może zabraknąć – motywacji. Motywacja wyzwala w nas energię do tego, aby działać, pomaga wytrwać w postawionych sobie założeniach i podnieść się po niepowodzeniu.

Każdego z nas motywują i demotywują inne czynniki. Kluczem do sukcesu jest uświadomić je sobie i świadomie nimi zarządzać .

Niezależnie o tego, czy zarządzamy firmą, zespołem pracowników czy jesteśmy kierownikiem projektu potrzebujemy codziennie energii, wewnętrznej siły napędzającej nas do wykonywania zadań. A jeżeli chcesz kogoś motywować powinieneś zacząć od siebie. Nie wyobrażasz przecież sobie zdemotywowanego szefa próbujące skutecznie zmotywować pracowników.

Program prowadzony jest z wykorzystaniem narzędzi coachingu oraz Nonviolent Communication.

Cel szkolenia

Udział w szkoleniu dostarczy praktycznej wiedzy pozwalającej wypracować techniki motywacji, a także przełożyć tę wiedzę na praktykę.

Zakres tematyczny

Autoocena stylu motywowania pracowników

• motywatory, które działają na każdego uczestnika w różnych sytuacjach
• cechy dobrego szefa/kierownika, które pomagają motywować pracowników
• jak mówić, żeby ludzie nas słuchali?
• jak chwalić i wyrażać krytykę
• czym jest charyzma i czy trzeba się z nią urodzić?
• czynniki wpływające na zaangażowanie: materialne i niematerialne.

Metodologia prowadzenia zajęć:

• burza mózgów
• interaktywna prezentacja trenerska
• ćwiczenia indywidualne
• studia przypadków

Motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania. Motywowanie a przywództwo

• postawa przywódcy – 8 zasad lidera inspirującego wg Coveya. Ćwiczenie: koło przywództwa.
• motywowanie zespołu a automotywacja?
• ćwiczenie: Motywacja dodatnia i ujemna

Metodologia prowadzenia zajęć:

• studia przypadków
• ćwiczenia coachingowe indywidualne
• dyskusja moderowana
• interaktywna prezentacja trenerska

Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowania w organizacjach

• podstawowe podejścia do motywacji: behawioralne, humanistyczne, poznawcze.
• elementy motywacyjne Herzberga.
• zastosowanie teorii Maslowa-teoria potrzeb – aspekty celu, motywacji
i kierunku działań..
• teoria X i teoria Y McGregora- rola i znaczenie.
• potrzeba osiągnięć.
• motywacja zewnętrzna i wewnętrzna-zależności i podstawa dobrego działania

Metodologia prowadzenia zajęć:

• dyskusja moderowana
• interaktywna prezentacja trenerska
• gra menedżerska
• studia przypadków

Indywidualna motywacja pracownika

• jak motywować pracowników do pracy?
• umiejętność rozpoznawania i zaspokajania potrzeb pracowników.
• osobowość pracownika a motywatory.
• motywacja finansowa i pozafinansowa.
• sposoby i zasady motywowania zespołu oraz pracowników

Metodologia prowadzenia zajęć:

• dyskusja moderowana
• mini wykład
• ćwiczenia w parach i grupowe
• studia przypadków

Wpływ automotywacji kierowników na podwładnych

• analiza własnej motywacji. Jak motywować samego siebie ? Motywatory
i demotywatory
• styl kierowania zespołem a motywacja
• kierowanie a zarządzanie
• autorytet a autorytaryzm
• motywacja a poczucie wartości

Metodologia prowadzenia zajęć:

• mini wykład
• zastosowanie modelu Disney’a
• wystąpienie przed grupą
• dyskusja moderowana

Motywowanie zespołu

• rola lidera i style przewodzenia ludźmi
• współzawodnictwo w zespole
• teoria i rozwijanie sukcesu
• budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy między pracownikami oraz lojalności pracowników
• ćwiczenie: “Tajemniczy demotywator”

Metodologia prowadzenia zajęć:

• interaktywna prezentacja trenerska
• gra edukacyjna
• ćwiczenia w parach i grupowe

Rodzaje motywów

BODŹCE MATERIALNE

• stała część płacy – wynagrodzenie zasadnicze
• ruchoma część płacy – premie
• inne świadczenia niematerialne:
• nagrody rzeczowe lub finansowe
• kursy i szkolenia finansowane przez firmę
• deputaty, posiłki, dodatki na ubrania robocze
• bonusy: dodatki urlopowe, pakiety medyczne, ubezpieczenia na życie
• premie w formie akcji lub udziałów dla kierowników wyższych szczebli
• Bieżące i okresowe

BODŹCE NIEMATERIALNE (POZAPŁACOWE):

• awans
• planowanie indywidualnych karier pracowników
• oceny pracownicze
• systematyczna zmiana stanowiska
• pochwała, wyróżnienie, odznaczenia
• wzbogacenie pracy
• rozszerzenie zakresu pracy /stanowiska pracy
• kary/nagrody

Metodologia prowadzenia zajęć:

• interaktywna prezentacja trenerska
• ćwiczenia indywidualne i testy
• dyskusja moderowana
• ćwiczenia w parach
• studia przypadków

Cel i jego znaczenie w motywacji

• zarządzanie celem
• SMARTER – zasady ustalania celów

Metodologia prowadzenia zajęć:

• interaktywna prezentacja trenerska
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja moderowana

Komunikacja motywująca

• motywacja płynąca z porozumiewania się
• informacja zwrotna o pracy jako podstawa motywowania
• (de)konstruktywna krytyka i konstruktywna pochwała
• odwoływanie się do zasobów i mocnych stron
• okno JOHARI
• przywoływanie sukcesów
• rozmowy korygujące zachowania i twórcze wykorzystanie błędów
• ćwiczenie: twórcze wykorzystanie błędów

Metodologia prowadzenia zajęć:

• interaktywna prezentacja trenerska
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja moderowana
• gra edukacyjna

Skuteczne motywowanie pracowników przy użyciu narzędzi niematerialnych, zasady systemów motywacyjnych

• motywacja wewnętrzna a zewnętrzna wśród pracowników. Motywowanie
• w programie i działaniu tzw. MBO.
• motywowanie niematerialne i materialne

Metodologia prowadzenia zajęć:

• interaktywna prezentacja trenerska
• dyskusja moderowana
• studia przypadków

Coaching jako narzędzia szefa w motywowaniu pracowników

• czym jest coaching
• coaching a doradztwo
• rodzaje coachingu – model GROW
• praca coacha w firmie
• relacja coach a pracownik

Metodologia prowadzenia zajęć:

• interaktywna prezentacja trenerska
• ćwiczenia w parach
• studia przypadków

Motywacja a zmiana

• zarządzanie zmianą
• nowe wyzwania
• kreatywność
• osobowość a motywacja
• ryzyko zmiany a nowe możliwości
• stres i sposoby identyfikacji i łagodzenia stresu

Metodologia prowadzenia zajęć:

• interaktywna prezentacja trenerska
• ćwiczenia indywidualne
• dyskusja moderowana

Błędy motywowania

• co zabija w nas motywację a co wzmacnia?
• pieniądze a motywacja
• wpływ różnych czynników na poziom zaangażowania pracowników w krótkim i długim okresie (dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga)
• strach i rywalizacja w zarządzaniu ludźmi a system motywacyjny

Metodologia prowadzenia zajęć:

• dyskusja moderowana
• mini wykład
• ćwiczenia w parach i grupowe
• studia przypadków

Jak zapobiegać spadkowi motywacji i działać pozytywnie nawet w trudnych sytuacjach

• tworzenie pozytywnego informacyjnego sprzężenia zwrotnego
• pochwała i krytyka – jak je przekazywać by działały motywująco
• kara i wina kontra odpowiedzialność i zaangażowanie w skutecznym zarządzaniu
• jak działania menedżera mogą zwiększać stopień świadomości, samodzielności i odpowiedzialności pracowników (lub zmniejszać!)

Metodologia prowadzenia zajęć:

• dyskusja moderowana
• mini wykład
• ćwiczenia w parach i grupowe
• studia przypadków

Delegowanie zadań jako motywator związany z potrzebami wyższego rzędu

• rola odpowiedzialności w delegowaniu uprawnień
• zasady delegowania
• stopnie swobody w delegowaniu zadań

Metodologia prowadzenia zajęć:

• interaktywna prezentacja trenerska
• dyskusja moderowana
• gra edukacyjna

Zespół i atmosfera w zespole

• ćwiczenie: „Ukryty szpieg”
• grupa otrzymuje do wykonania zadanie, każdy z uczestników ma je opisane na kartce. jedna z osób dostaje jednak inny opis, burzący pracę pozostałej grupy. Zadaniem jest określenie, która z osób ograniczała pracę grupy.
• cel ćwiczenie: poznanie mechanizmów zakłócających atmosferę w zespole, dezorganizujących pracę zespołu, uświadomienie istoty wspólnych celów zespołu przy jednoczesnym istnieniu potrzeb indywidualnych.

Metodologia prowadzenia zajęć:

• interaktywna prezentacja trenerska
• dyskusja moderowana
• gra edukacyjna

Motywacja , sukces osobisty a cele życiowe

• ćwiczenie „Dream session”
• zajęcia w parach, osoba A odpytuje osobę B z celów na 30 lat, 5
i nadchodzący rok. Spisane w formie listy. Sugerowana oprawa refleksyjna – relaksacyjna muzyka, wyłączone światło itp.
• cel ćwiczenia: określenie roli zależności pomiędzy poziomem motywacji
a dążeniem do sukcesu osobistego i realizacji życiowych celów, planowanie swoich celów jako stworzenie punktu odniesienia do badania satysfakcji.

Metodologia prowadzenia zajęć:

• interaktywna prezentacja trenerska
• ćwiczenia w parach

Podsumowanie

• ćwiczenie KONTRAKT – określamy te techniki lub metody, które zamierzamy po tym szkoleniu wdrożyć w życie