Coaching w organizacji
Przygotowanie do coachingu,
proces, zasady


„Statek w porcie jest bezpieczny, to prawda, ale nie po to buduje się statki” – te słowa Admirała Hoppera dobrze oddają sens coachingu w organizacji.

W pracy kieruję się kodeksem etycznym International Coach Federation – organizacji, która jako pierwsza na świecie stworzyła i zaproponowała definicję i filozofię coachingu, a także stworzyła standardy etyczne zawodu coacha.

Pracuję w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim.
Formy pracy: mailowo, telefonicznie (607886955), poprzez Skype.

Pierwsze spotkanie to sesja zapoznawczo–informacyjna (darmowa), podczas której Klient ma okazje mnie poznać i zdecydować, czy to właśnie ze mną chce pracować. Pierwsze spotkanie trwa zazwyczaj około 30 minut i jest całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące. Po nim obydwie strony decydują, czy chcą ze sobą pracować.

Lista przykładowych tematów klientów biznesowych:

N

Planowanie kariery/awansu/zmiany stanowiska

N

Konflikty interpersonalne

N

Rozwój kompetencji/zmiana zachowań

N

Rozwój umiejętności komunikacyjnych i budowanie relacji

N

Rozwój umiejętności delegowania zadań i odpowiedzialności

N

Poprawa własnej efektywności

N

Wsparcie osoby w sytuacji objęcia nowej roli/funkcji/stanowiska

N

Budowanie motywacji

N

Rozwój kreatywności

N

Rozwój umiejętności przywódczych

Jak przebiega proces coachingu w organizacji?

Przygotowanie do coachingu

1. Sponsorzy projektu (np. Dyrektor Generalny, Dyrektor HR) typują osoby, które chcieliby objąć procesem coachingu.

2. Dla każdej osoby/Klienta ustalane są wstępne cele i zakres coachingu. Mogą one wynikać z nowych zadań powierzonych pracownikowi, jego indywidualnych planów kariery lub wskazywać obszary do poprawy w aktualnie prowadzonej działalności. We wstępne ustalenia powinien być zaangażowany przełożony kandydata do coachingu, przedstawiciel działu HR i sam zainteresowany/Klient.

3. Coach omawia ze Sponsorem projektu następujące obszary:
• cele coachingu dla danego pracownika – co miałoby ulec zmianie?
• zasady coachingu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasadę poufności dotyczącą przebiegu sesji.
• zasady przepływu informacji dotyczących przebiegu procesu coachingu
• czas i formę przekazania niezbędnych danych dotyczących pracownika (opis stanowiska, ocena roczna, • cele rozwoju, informacje o firmie i jej strategii itp.)
• narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w procesie – Analiza Indywidualna oraz Ocena Kompetencji 360°
•ramy czasowe i koszty związane z procesem

4. Pierwsze spotkanie Klienta z Coachem – sesja otwierająca. Podczas sesji następuje poznanie się Coacha i Klienta, omówienie zasad coachingu, poznanie oczekiwań Klienta. W wyniku sesji Klient podejmuje decyzję o współpracy z danym Coachem.

5. Podpisanie kontraktu.

Proces coachingu

Coaching jest prowadzony w formie indywidualnych spotkań Klienta z Coachem. Składa się z siedmiu do dziesięciu około godiznnych do 1,5 godzinnych sesji prowadzonych co 2–3 tygodnie. Pełny cykl coachingu trwa około 6 miesięcy. Początkiem pracy jest ustalenie przez Klienta szczegółowych celów coachingu oraz diagnoza obecnej sytuacji. Podstawę do diagnozy sytuacji, oprócz danych od pracodawcy i opinii osoby coachowanej, stanowią Analiza Indywidualna oraz Ocena Kompetencji 360°. Narzędzia oceny pozwalają managerom w obiektywny sposób określić ich naturalny styl zarządzania oraz potencjalne obszary do pracy nad sobą.

Zamknięcie procesu coachingu

Po odbyciu zaplanowanych sesji następuje podsumowanie procesu na wspólnym spotkaniu Klienta, Sponsora projektu i Coacha. Omawiane są rezultaty coachingu, zmiany, jakie zaszły w stosunku do założonych celów, dalszy plan rozwoju managera. W celu zobiektywizowania oceny można posłużyć się powtórzoną Oceną Kompetencji 360°. Możliwe jest zaplanowanie dodatkowej sesji (follow-up) po upływie 3 miesięcy.