Wyróżniaj się z tłumu. Prezentuj indywidualny charakter i zaangażuj całą organizację do realizacji postawionych celów. Twój pracownik nie może się wstydzić, że dla Ciebie pracuje. Twój klient czytając Twoje artykuły, przeglądając Twoją stronę internetową, dokonując zakupu w Twoim sklepie internetowym ma mieć pewność, że korzysta z usług profesjonalistów.

To inaczej obraz, wyobrażenie organizacji powstałe u odbiorców na podstawie świadomych lub nieświadomych działań firmy.

{
„Wizerunek to sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana”
Dlaczego kształtowanie wizerunku jest istotne dla firmy?
Wizerunek to sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez innych. Jego cechą jest zmienność i niestabilność. Może ulec wzmocnieniu, jeżeli jednak jego kolejne elementy okażą się sprzeczne – bardzo łatwo ulegnie rozpadowi.
Wizerunek umożliwia realizację celów

Właściwy wizerunek zapewnia firmie lub produktowi możliwość realizacji założonych celów. W warunkach silnej konkurencji rynkowej, klient zainteresowany towarem lub usługą ma możliwość dokonania wyboru spośród wielu ofert. W takiej sytuacji często to właśnie wizerunek firmy jest elementem decydującym o zdobyciu zaufania rynku.

Małe i średnie firmy, a także fundacje i stowarzyszenie, zazwyczaj, nie mogą pozwolić sobie na przeprowadzenie wysokobudżetowej kampanii reklamowej czy promocyjnej. Dlatego właściwie prowadzone działania wizerunkowe są szansą na kształtowanie wizerunku rzetelnej i uczciwej firmy. Budowanie właściwego wizerunku przez komunikowanie osiągnięć firmy i udzielanie informacji w sytuacjach kryzysowych nie kosztuje wiele, a pozwala na stworzenie pozycji godnej zaufania firmy.

Jakie są korzyści z posiadania pozytywnego wizerunku firmy?
 • Pozwala na prowadzenie ofensywnej polityki sprzedaży i uzyskanie wysokich zysków
 • Ułatwia wprowadzenie na rynek nowych produktów
 • Zapewnia większą stabilność działania i mniejsze ryzyko związane
  z sytuacjami kryzysowymi
 • Pomaga w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników i ich motywowania
 • Przyczynia się do budowania zaufania konsumentów i partnerów biznesu do organizacji (np. inwestorów)
 • Jest znaczącym źródłem przewagi konkurencyjnej
Podstawowe elementy wizerunku firmy
 1. System identyfikacji wizualnej,
 2. Komunikacja z otoczeniem
 3. Kultura firmy

1. System Identyfikacji Wizualnej

To oznakowanie atrybutów działalności, które pozwala na szybkie odróżnienie przedsiębiorstwa od konkurentów

Najczęściej stosowane elementy wizualne systemu identyfikacji firmy/organizacji:

 • Symbol firmowy (znak firmowy i logotyp),
 • Kolory
 • Typografia
 • Druki firmowe (papier firmowy, wizytówki, pieczęć firmowa)
 • Wydawnictwa firmowe (ogólna koncepcja graf. okładki, ulotek, reklam i in. materiałów)
 • Opakowania i produkty (zasady umieszczania symbolu firmowego na produktach i opakowaniach, koncepcja graficzna opakowań i zasady jej modyfikacji)
 • Oznakowania i zewnętrzne nośniki informacji (oznakowania firmowe wewnętrzne (tablice informacyjne, tabliczki na drzwi, oznakowania firmowe zewnętrzne i tablice informacyjne (tabliczki dojazdowe, szyld firmowy, neon firmowy, reklama na billboardach itp.)
 • Flagi i transparenty
 • Pojazdy i ubrania

2. Przede wszystkim komunikowanie

wewnątrz…

Budowanie pozytywnego wizerunku zawsze rozpoczyna się „od wewnątrz”. Jeśli pracownicy nie utożsamiają się ze swoją organizacją – łatwo ulegają negatywnym wpływom otoczenia. Jeśli są do niej wrogo nastawieni – kwestią czasu jest, kiedy dowie się o tym opinia publiczna. Jeśli ludzie są pozytywnie nastawieni do pracodawcy i swoich kolegów, a mimo to ich efektywność jest niewielka – mogą potrzebować dodatkowej mobilizacji.

…i na zewnątrz

W tworzeniu wizerunku firmy najistotniejszą sprawą jest rzetelne i bieżące komunikowanie się z otoczeniem – z mediami, z kontrahentami, z lokalnymi społecznościami. Postawienie zainteresowanych bez jakiejkolwiek informacji powoduje negatywne reakcje. Dowolnie stworzone wyobrażenie wzbogacane jest przez negatywne emocje osoby, której odmówiono informacji. Zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych istnieje potrzeba sprawnego komunikowania sytuacji otoczeniu. Brak informacji może pogłębić kryzys. Także sukcesy firmy powinny zostać odpowiednio “sprzedane”.

Zasady komunikacji Josepha Pulitzera Komunikacja z otoczeniem zewnętrznym powinna spełniać warunki, które pozwolą nam dotrzeć do tej grupy odbiorców, którą sami określiliśmy. Według Josepha Pulitzera, aby komunikat realizował postawione przed nim cele powinien zostać przedstawiony: Krótko – tak, żeby przeczytali Jasno – tak, żeby zrozumieli, Obrazowo – tak, żeby zapamiętali, Dokładnie – tak, by nie mieli wątpliwości.

3. Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna to zbiór podstawowych wartości i norm postępowania, dominujący
w danej organizacji, podbudowany założeniami i przejawiający się poprzez artefakty.

Definicja ta nawiązuje do obrazowej koncepcji kultury organizacyjnej, jako “góry lodowej”. Występują w niej dwa poziomy – wystający z wody czubek (część widoczna, zewnętrzna) oraz część niewidoczna (ukryta, głęboka) znajdująca się pod wodą, o której wnioskujemy na podstawie zewnętrznej części.

Artefakty(zewnętrzne formy danej kultury – jej powierzchniowe odzwierciedlenie).

 • artefakty językowe (język, opowiadania, mity),
 • artefakty behawioralne (zwyczaje, wzorce zachowań, ceremonie, rytuały),
 • artefakty fizyczne (technologie, organizacja biura, sposoby przygotowania dokumentów, logo etc.)

 

Wartości i normy

Wartości określają sposób bycia i postępowania, który jest uznawany przez członków organizacji za dobry i pożądany. Są podstawą ocen wykorzystywanych przez członków organizacji do określenia sytuacji, działań, przedmiotów i ludzi. Wartości, to inaczej mówiąc, punkty odniesienia pozwalające ocenić poglądy lub działania.

Normy, to modelowe sposoby rozwiązywania problemów. Określają akceptowalne role członków organizacji i standardy zachowań. Normy konkretyzują się w postaci reguł (prawa, regulaminy, zalecenia) dopuszczalnych granic zachowań. Normy zawsze obwarowane są sankcjami – pozytywnymi i negatywnymi oraz formalnymi i nieformalnymi.

Normy i wartości wyrażone są często w misji i filozofii działania organizacji np. wobec klientów czy personelu. Rzecz jasna nie wszystko, co jest napisane, jest przestrzegane i na odwrót. Niektóre wartości cenione w firmie nie są nigdzie ujęte w formie pisanej. Są, więc też normy i wartości, które nie są deklarowane, ale są realizowane w działaniu członków organizacji.

Ukonkretnieniem wartości i norm ich strzegących są cele i preferencje członków organizacji.